Video

Cytat dnia

Chleb otwiera każde usta.

Rekolekcje Wielkopostne 2019

15 listopada 2016 r. upływa termin składania wniosków na stypendia za szczególne osiągnięcia w nauce. Stypendia będą przyznawane przez Zarząd Województwa Podlaskiego według zasad określonych w regulaminie stanowiącym załącznik

do uchwały Nr XXVIII/258/16 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów uczniom i studentom za szczególne osiągnięcia w nauce w ramach Regionalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Województwa Podlaskiego.

Kwota przyznanego stypendium dla jednego stypendysty za rok szkolny 2015/2016 wyniesie 4 000 zł.

Stypendium może otrzymać osoba zamieszkała na terenie województwa podlaskiego oraz spełniająca łącznie następujące kryteria:

1) jest:

·         uczniem szkoły publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej: podstawowej, gimnazjalnej, ponadgimnazjalnej,

·         studentem I roku uczelni publicznej lub niepublicznej, będąc jednocześnie absolwentem szkoły ponadgimnazjalnej,

 

2) uzyskał  średnią ocen na koniec roku szkolnego:

·         w szkole podstawowej co najmniej 5,00,

·         w gimnazjum co najmniej 4,75,

·         w szkole ponadgimnazjalnej co najmniej 4,50,

albo

uzyskał średnią ocen na koniec roku szkolnego w ramach przedmiotów matematyczno-przyrodniczych lub humanistycznych lub zawodowo-technicznych (w przypadku szkół ponadgimnazjalnych):

·         w gimnazjum co najmniej 5,00,

·         w szkole ponadgimnazjalnej co najmniej 5,00.

 

3) uzyskał  szczególne osiągnięcia edukacyjne:

·         jest laureatem lub finalistą przedmiotowego konkursu, olimpiady lub turnieju na szczeblu międzynarodowym lub krajowym albo,

·         jest laureatem lub finalistą przedmiotowego konkursu, olimpiady, turnieju na szczeblu wojewódzkim albo,

·         jest laureatem innych międzynarodowych i ogólnopolskich konkursów, olimpiad lub turniejów.

 

Wnioskodawcą przyznania stypendium jest uczeń szkoły, a w przypadku osób niepełnoletnich, rodzic lub opiekun prawny.

Wiarygodność danych zawartych we wniosku potwierdza dyrektor szkoły, do której w roku szkolnym 2015/2016 uczęszczał uczeń ubiegający się o stypendium.

Wniosek wraz z kserokopią dokumentów potwierdzających osiągnięcia uczniów w nauce należy złożyć w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku, osobiście (Kancelaria ogólna - parter, pokój 022) lub przesłać pocztą w nieprzekraczalnym terminie do 15 listopada 2016 r.

 

http://wrotapodlasia.pl/pl/edukacja/stypendia/stypendiazaszczegolneosiagnieciawnauce/

Comments are now closed for this entry