Video

Cytat dnia

Nie biegnij za szybko przez życie, bo najlepsze rzeczy zdarzają się nam wtedy, gdy najmniej się ich spodziewamy.

15 listopada 2016 r. upływa termin składania wniosków na stypendia za szczególne osiągnięcia w nauce. Stypendia będą przyznawane przez Zarząd Województwa Podlaskiego według zasad określonych w regulaminie stanowiącym załącznik

do uchwały Nr XXVIII/258/16 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów uczniom i studentom za szczególne osiągnięcia w nauce w ramach Regionalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Województwa Podlaskiego.

Kwota przyznanego stypendium dla jednego stypendysty za rok szkolny 2015/2016 wyniesie 4 000 zł.

Stypendium może otrzymać osoba zamieszkała na terenie województwa podlaskiego oraz spełniająca łącznie następujące kryteria:

1) jest:

·         uczniem szkoły publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej: podstawowej, gimnazjalnej, ponadgimnazjalnej,

·         studentem I roku uczelni publicznej lub niepublicznej, będąc jednocześnie absolwentem szkoły ponadgimnazjalnej,

 

2) uzyskał  średnią ocen na koniec roku szkolnego:

·         w szkole podstawowej co najmniej 5,00,

·         w gimnazjum co najmniej 4,75,

·         w szkole ponadgimnazjalnej co najmniej 4,50,

albo

uzyskał średnią ocen na koniec roku szkolnego w ramach przedmiotów matematyczno-przyrodniczych lub humanistycznych lub zawodowo-technicznych (w przypadku szkół ponadgimnazjalnych):

·         w gimnazjum co najmniej 5,00,

·         w szkole ponadgimnazjalnej co najmniej 5,00.

 

3) uzyskał  szczególne osiągnięcia edukacyjne:

·         jest laureatem lub finalistą przedmiotowego konkursu, olimpiady lub turnieju na szczeblu międzynarodowym lub krajowym albo,

·         jest laureatem lub finalistą przedmiotowego konkursu, olimpiady, turnieju na szczeblu wojewódzkim albo,

·         jest laureatem innych międzynarodowych i ogólnopolskich konkursów, olimpiad lub turniejów.

 

Wnioskodawcą przyznania stypendium jest uczeń szkoły, a w przypadku osób niepełnoletnich, rodzic lub opiekun prawny.

Wiarygodność danych zawartych we wniosku potwierdza dyrektor szkoły, do której w roku szkolnym 2015/2016 uczęszczał uczeń ubiegający się o stypendium.

Wniosek wraz z kserokopią dokumentów potwierdzających osiągnięcia uczniów w nauce należy złożyć w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku, osobiście (Kancelaria ogólna - parter, pokój 022) lub przesłać pocztą w nieprzekraczalnym terminie do 15 listopada 2016 r.

 

http://wrotapodlasia.pl/pl/edukacja/stypendia/stypendiazaszczegolneosiagnieciawnauce/

Comments are now closed for this entry